[:nl]

Waterkwaliteit

Waterkwaliteitsbepaling a.d.h.v. macro-invertebraten

Sinds de invoering van de Europese Kaderrichtlijn water waakt Vlaanderen over de kwaliteit van haar waterlopen. Dit komt erop neer dat alle oppervlaktewateren een goede ecologische en chemische toestand moeten bereiken. Naast monitoring van chemische parameters  worden de waterlichamen hiervoor getoetst op vijf biologische kwaliteitselementen (BKE’s): vis, waterplanten, fytoplankton, fytobenthos en macro-invertebraten. Ondanks het feit dat de indices voor deze BKE’s zo eenvoudig mogelijk zijn opgesteld vereisen deze toch enige ervaring, voornamelijk in het identificeren van de organismen. BINCO heeft deze expertise in huis. Voorlopig kunnen we instaan voor het luik macro-invertebraten:

  • Het bemonsteren van waterlichamen (rivieren, vijvers, andere waterlopen,…).
  • Het identificeren van macro-invertebraten tot het taxonniveau dat nodig is ter berekening van de waterkwaliteitsindexen.
  • Het berekenen van de Belgische Biotische Index (BBI) en de Multimetric Macro-Invertebrate Index Flanders (MMIF), de officiële indexen die worden toegepast op Vlaams niveau.
  • Het formuleren van een kort rapport en adviezen over herstelmaatregelen.
[:]