Privacyverklaring – Biodiversity Inventory for Conservation vzw

Laatst geupdate op 22-05-2018

Biodiversity Inventory for Conservation (BINCO) vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het feit dat uw privacy moet worden gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

BINCO vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BINCO vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Biodiversity Inventory for Conservation vzw
Walmersumstraat 44
3380 Glabbeek
bincovzw@gmail.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door BINCO vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Contacteren van (betalende) leden
 • Contacteren van deelnemers van activiteiten georganiseerd door BINCO vzw
 • Opmaak van organisatienota’s en het vrijwilligersregister
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten georganiseerd door BINCO vzw

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

BINCO vzw geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Wij werken met PayPal voor het verwerken van donaties via creditcard alsook middels andere betallingsmethodes. Deze betalingsverwerkers slaan bepaalde persoonlijke gegevens van je op. Om meer te weten te komen over hoe zij je persoonlijke gegevens gebruiken, kun je hun privacybeleid erop naslaan.

 

Bewaartermijn

BINCO vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BINCO vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze Privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers te contacteren. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging Privacyverklaring

BINCO vzw kan zijn Privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen via onze mediakanalen (website en/of Facebookpagina).

 

Cookiebeleid

Naast deze Privacyverklaing heeft BINCO vzw ook een beleid aangaande cookies opgesteld, met een lijst van de cookies die gebruikt worden op deze website. Deze kan u hier raadplegen.