De Oude Zandgroeve – Korbeek-Lo

Inventarisatie van een regenererend stukje natuur in Korbeek-Lo

Het project ‘De oude zandgroeve’ heeft als doel om een braakliggend en onbenut terrein van een oude opgevulde zandgroeve in Korbeek-Lo door biotoopontwikkeling  om te zetten in een natuurreservaatje met maximale biodiversiteit op een beperkte oppervlakte. Bij de uitbouw en het onderhoud van dit educatieve reservaat worden de omwonenden, de lokale gemeenschap en een aantal projectpartners in de mate van het mogelijke betrokken.

Het terrein van de oude zandgroeve van Korbeek-Lo heeft een oppervlakte van ruim 1 ha. Na een lange periode van zandwinning in de jaren ‘70 en ’80 werd de groeve jarenlang benut als crossterrein voor trial-moto’s. Van 2000 tot 2004 werd de groeve volledig opgevuld met relatief arme aanvulgrond. Hierop ontwikkelde zich een pioniersvegetatie met veel ruigte en spontane boomopslag van wilg en berk. De oorspronkelijk aangelegde poel, die diende om verzameld oppervlaktewater te laten infiltreren, raakte totaal begroeid met riet, lisdodde en wilg en verlandde in belangrijke mate.

De voorbije jaren werd het terrein maximaal één maal per jaar gemaaid met een klepelmaaier. De verhakselde vegetatie bleef hierbij op het terrein achter. Vrijwel alle ‘weideplankton’ ging hierbij steeds verloren. De met de machine onbereikbare ruigtes en de oppervlakte van de poel ondergingen geen beheer.

Daarnaast werd door een aantal omwonenden op het terrein groenafval gedeponeerd wat lokaal voor sterke eutrofiëring (voedselaanrijking) zorgde met overvloedige groei van brandnetels en distels als gevolg. Het terrein zelf vertoont belangrijke niveauverschillen (totaal een achttal meter) en hiermee samenhangend een vochtigheidsgradiënt variërend van uiterst droog tot open water. De belangrijkste hellingen zijn zuid en zuidoost georiënteerd.

Het doel van het project is door biotoopontwikkeling en optimaal beheer de biodiversiteit drastisch te verhogen.

Meer lezen

Rapporten en Media

Samenwerking

Contact

Voor meer info omtrent het project kan je terecht op de website van De Oude Zandgroeve van Guido en Annemie Rooseleer-Geldhof (beheerders van De Oude Zandgroeve)